​​​​ על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, נקבעו מפרטים אחידים לתנאים הנדרשים ברישיון עסק לסקטורים שונים, המגדירים את כל הדרישות של המשרד החקלאות ופיתוח הכפר מהסקטור.
 
השינוי מתבצע בעקבות העדכון בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח - 1968, בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) (תיקון).

משרד החקלאות נערך לעדכון מפרטים אחידים, עבורם המשרד הוא נותן האישור. 
המפרטים המעודכנים יפורסמו להערות הציבור באתר ממשל זמין החל מחודש יוני 2013.

טיוטות למפרטים אחידים להערות הציבור - אתר משרד הפנים

​מס' סידוריתיאור העסק טעון הרישוינהלים

קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 

1.5מעבדות לא רפואיות
1.5 במעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי

קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים

3.1בית מטבחיים (בהמות)בית נחירהבית שחיטה (עופות)
3.2בעלי חיים, לרבות ימיים
3.2 אבעלי חיים, למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם
3.2 בהצגתם, מכירתם
3.2 גחניטתם
3.2 דהפקת זרמה, הזרעה מלאכותית
3.2 המתן שרותי חיטוי, טילוף, כריתת קרניים, הדברת טפילים חיצוניים
3.2 ומספרה לבעלי חיים
3.2 זהובלתם
3.2 חעופות - גידולם, אחזקתם,טיפול בהם
3.5מזון לבעלי חייםחוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, תשע"ד-2014
3.5 אייצורו, עיבודו
3.5 באחסונו, אריזתו, הובלתו או חלוקתו, מכירתו

נספח 1 ב​קשה לאישור עסק לשיווק מזון לבעלי חיים

נספח 2 תכנית מבנה האתר - סעיף 3.3
3.6פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם; 
בצו זה "פסדים" - כמשמעותם בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981
נוהל 3.1.4 - פינוי הפסדים מן המשחטה

נוהל 6.1.7 - הטיפול בפסדים בבית שחיטה לעופות

נוהל 6.6.0 - בקרת הפיקוח הווטרינרי במפעל פסדים

נהלים לפיקוח וטרינרי במכון לפינוי ולכילוי פסדים של בעלי חיים - 2012

חוזר מס' 1006114, פינוי וכילוי פגרי בקר, 2014
3.6 אאיסופם, הובלתם
3.6 בהובלתם
3.6 געיבודם ומכירתם

קבוצה 4 - מזון

4.1ביצים
4.1 אריכוזן, מיונן ואחסונן
4.1 בעיבודן
4.1 גמדגרה
4.1 דהובלתן
4.3בית קירור
4.3 אלבשר, דגים, עופות, ביצים ומוצריהם
4.4בשר, עופות, דגים, בעלי חיים ימיים או חלקיהם
4.4 אאיסופם
4.4 בפירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור של 5 טון ליום ומעלה
4.4 דאריזתם
4.4 האחסונם
4.4 זפירוקם, עיבודם, גירומם-ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טון ליום
4.5חלב גלמי
4.5 בהובלתו

קבוצה 5 - מים ופסולת

5.1אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים
5.1 האתר לסילוק פסולת מעורבת, לרבות פסדים (לעניין פסדים בלבד)

קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט

7.2גן חיות, ספארי, פינת חי שהכניסה אליה בתשלום
7.7עינוג ציבורי
7.7 טמקום לעריכת מופעים וירידים שיש בו בעלי חיים


קישורים שימושים

משרד הפנים - רישוי עסקים
צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה - 1995
חוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968
אתר ממשל זמין​​