חוקים

 

 

תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1971https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniaat mahalat hataristeza 1971.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1971
תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniaat mahalat hatristeza 1974.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה בהדרים)-1974
תקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה)-1961https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/meniat mahalat hatristeza 1961.aspxתקנות הגנת הצומח (מניעת מחלת הטריסטזה)-1961