ועדה לאישור תכשירים ניסיוניים

​בהתאם לחוק הגנת הצומח 1956 ולתקנות שתוקנו תחתיו – "לא יערוך אדם ניסויים בתכשיר אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר" לשם קבלת ההיתר עליו להגיש תקציר תיק טוכסיקולוגי לוועדה לתכשירים ניסיוניים בהתאם לדרישות המנהל, בצרוף טופס בקשה בהתאם לנוהל הגשת בקשה להיתר עריכת ניסויים בתכשיר (עמוד 14).
 

ההרשמה לוועדה תעשה באמצעות מילוי טופס (עמוד 25 לנוהל)

את הטופס יש להגיש למחלקת רישוי.

אנשי קשר:
סוהא נאסר - טלפון: 03-9681542.

ועדת יעילות (ועדת תכשירים או ועדה ביולוגית)  

​​אודות הוועדה
בהתאם לחוק הגנת הצו​מח 1956 ולתקנות שתוקנו תחתיו, אדם המבקש לרשום תכשיר לשימוש חקלאי במדינת ישראל נדרש במסגרת הליך הרישוי להוכיח את יעילות התכשיר בהדברת הנגע בתנאי הארץ.

החברה הרושמת מחויבת לערוך את ניסויי השדה על פי ההנחיות להגשת תיק יעילות.

לפרטים נוספים (עמוד 75 בנוהל)

את הטופס יש להגיש למחלקת רישוי.

אנשי קשר

סוהא נאסר - טלפון: 03-9681542 

יעל הזה - טלפון: 050-6241713.

 ועדה בין משרדית (טוקסיקולוגית)  

בהתאם לחוק הגנת הצומח 1956 ולתקנות שתוקנו תחתיו, אדם המבקש לרשום תכשיר הדברה חייב בהגשת תיק על פי נהלים המפורטים במסמך "קריטריונים להגשת תיק טוקסיקולוגי". בתיק המוגש לדיון יכלל מידע על החומר, האדם והסביבה. 
 
ניתן להגיש תיקים לדיון בכל 15 לחודש.

אנשי קשר:
סוהא נאסר - טלפון: 03-9681542.
ד"ר לאוניד שוורצבורד - טלפון: 03-9681575.

ועדה לאישור תכשירים לחקלאות האורגנית כולל NOP (אישור על פי הסטנדרט האמריקאי)  

בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005 ולתקנות שהותקנו תחתיו, השירותים להגנת הצומח ולביקורת ממונים על אישור ורישום תכשירים המתאימים לשימוש בחקלאות האורגנית (חומרי הזנה, חומרים להגנת הצומח).

בדיקת התאמה נעשית על ידי הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנצת הצומח ולביקורת, בהשוואה לתקן הישראלי לתוצרת אורגנית טרייה ומעובדת ממקור צמחי ו- Council Regulation No. 2092/91 EEC.

לפרטים נוספים (עמוד 190 בנוהל)

את הטופס יש להגיש למחלקת רישוי.

אנשי קשר

סוהא נאסר טלפון: 03-9681542.

ועדה סטטוס נגעים  

​ועדה המייעצת למנהל השירותים לקביעת סטטוס של נגעים בישראל.

תפקיד הוועדה 
הועדה דנה ומייעצת בקביעת הסטטוס של נגעים חדשים ובכל שינוי סטטוס של נגעים הקיימים בארץ, לרבות הכללה או הוצאת נגעים מהרשומות הרשמיות של ישראל בנושא.

עקרונות פעולה 
  • הוועדה פועלת על פי עקרונות וסטנדרטים אשר באמנת IPPC ומתבססת על עבודת יחידת ה- PRA.
  • הוועדה מונה צוות קבוע המפורט בהמשך, ויכולה להפעיל ולהתייעץ עם גורמים מקצועיים נוספים, הדרושים לקבלת החלטותיה.
שיטת עבודה 
  • הועדה מכונסת על ידי מרכז/ת הועדה על פי הנדרש. דיוני הועדה יהיו על בסיס כתוב אשר אותו מכין מרכז/ת הוועדה. את החומר ישלח מרכז/ת הוועדה לפני הדיון ובתום הדיון יוציא המרכז/ת סיכום של פרטי הישיבה ויפיצם לחברי הוועדה.
  • פרסום על שינויים בסטטוס, מועד ונוסח הפרסום הינם באחריות מרכז/ת הוועדה. הנוסח הסופי מובא לאישור מנהל השירותים להגה"צ ולביקורת לפני הפרסום.
  • באחריות מרכז/ת הוועדה לנהל מעקב אחר ביצוע החלטות הועדה.
הרכב הוועדה
יו"ר הוועדה – עבד גרה, מנהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת
מרכזת הוועדה – תמי לוי, מנהלת תחום בכיר הערכת סיכונים
שלומית ציוני, סגנית מנהל
ד"ר אריק שמאי, מנהל אגף ההסגר
דוד אופטובסקי, מנהל תחום בכיר אבטחת בריאות הצמח
פרופ' מוחמד זידאןמנהל תחום וירולוגיה ושיטות מולקולריות
ד"ר ליאת גידרוןמנהלת תחום טכסונומיה
ד"ר משה וקנין, מנהל תחום הערכת סיכונים בייבוא פירות
ד"ר דנה יחילצ'יק, מנהלת תחום הערכת סיכונים בייבוא ירקות
עמית מזרחי, מנהל אגף ביקורת.

ועדה מייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי  

מטרת הוועדה לייעץ למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח של הנוי.

תפקיד הוועדה:
1.1. הוועדה מוסמכת לדון בכל נושא הקשור להגנת הצומח של הנוי שיובא בפניה
1.2. חברי הוועדה יבחנו את כלל הפניות ויחליטו מי מהן יעלו לדיון ובאיזה קדימות.
1.3. הוועדה תזמין מומחים ספציפיים לדיון בנושא רלוונטי לתחום התמחותם ובקיאותם 
1.4. הועדה תיעץ למנהל השירותים להגנת הצומח בנושאים פרטניים על פי דרישה

עקרונות פעולה – הוועדה תפעל על פי עקרונות וסטנדרטים בינלאומיים וכן על פי חוות דעת מקצועיות.

הוועדה תתייעץ עם גורמים מקצועיים נוספים על פי הנדרש לגיבוש חוות דעתה.

שיטת עבודה – הוועדה תתכנס על ידי יו"ר הועדה על פי הנדרש ותדון בחומר כתוב שיוגש לה.

הרכב הוועדה

חברי וועדה קבועים:

יו"ר הוועדה –  איתן רכט -  מנהל תחום אנטומולוגיה, השירותים להגנת הצומח ולביקורת

ד"ר ליאת גדרון-הינמן - מנהלת תחום טקסונומיה, השירותים להגנת הצומח ולביקורת

אביגיל הלר - ראשת תחום גנים בוטנים וחקלאות יישובית, אגף יער ואילנות

פרופסור צביקה מנדל – המחלקה לאנטומולוגיה, מנהל המחקר החקלאי

דניאל בן-סימון - מדריך מחוזי (הנדסת הצומח) – שירות ההדרכה והמקצוע

אופיר אטינגר - מרכז מקצועי ראשי מחוזי (הגנת הצומח) – שירות ההדרכה והמקצוע

אל חברי הוועדה הקבועים יצטרפו כמשקיפים נציגי גופים בעלי עניין בתחום הנוי שיתחלפו מעת לעת.

רשימת משקיפים בוועדה

פרוטוקול הוועדה 13.12.20

מי מהציבור הרחב המעוניין להעלות נושאים בפני הוועדה מוזמן לשלוח את פנייתו אל המייל: Noy@moag.gov.il

לצורך הגשת חומר לוועדה יש לפנות אמצעות דוא"ל אל איש הקשר.

אנשי קשר
איתן רכט טלפון: 050-3323772.