1. אנטרכנוז הקיסוס                                 English Ivy Atrachnose

Colletotrichum trichellum (Fr. ex Fr.) Duke

                                   synonyms:

Sphaeria trichella Fr. ex Fr.

Vermicularia trichella (Fr. ex Fr.) in Greville

Amerosporium trichellum (Fr. ex Fr.) Lind.

    Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. Var. hederae Pass.

Colletotrichum hedericola Laub.

Colletotrichum helicis (Desm.) Morgan-Jones

Cheilaria helicis Desm.

Monostichella helicis (Desm.) Höhn.

   

    במשך התקופה  2002-2005 הובאו למעבדת PPIS  שמונה דוגמאות קיסוס (Hedera helix) עם כתמי עלים (תמונה 1) ובכולם אובחן Colletotrichum trichellum. דוגמה אחת הייתה מבית הלוי, כל היתר מגן הבהאים בחיפה. התפוצה העונתית של דוגמאות אלה הייתה ממאי עד ינואר. סביר מאד להניח שפטרייה זאת פעילה בקיסוס בארץ במשך כל חודשי השנה. במספר דוגמאות זוהו פטריות נוספות: Alternaria  Lasiodiplodia theobromae , Phytophthora sp. ,alternata, וגופי-פרי של Phoma או Phyllosticta. בנוסף לכתמי-עלים פטרייתיים, זיהינו גם כתמי-עלים בקטריים .

<<<

  During 2002-2005 the PPIS lab diagnosed 8 samples of English ivy (Hedera helix) with leaf spots, as infected by Colletotrichum trichellum (Fig.1). One sample was from Bet-Ha'Levy, the rest were from the Baha'i Gardens, Haifa. The seasonal distribution of these samples was May to January, but this fungus is probably active throughout the year. Other fungi identified on the leaf spots were Alternaria alternata, Phytophthora sp., Lasiodiplodia theobromae and pycnidia of Phoma or Phyllosticta sp. Bacterial Leaf-Spots were present as well.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 1: כתמי עלים בקיסוס, מהם בודדו החיידק P. cichorii והפטרייה C. trichellum. חיפה, יולי 2005.

Fig.1: English ivy leaf-spots diagnosed with the bacterium P. cichorii and  antrachnose caused by C. trichellum. Haifa, July 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               הקש על התמונה לקבלת תמונה גדולה

                                     click on photo to enlarge  (1)

 
 

 

תמונה 2: שמאל - כיבי עלה בעלי שפה מוגבהת - בעיה פיסיולוגית בשם edema; ימין - כתם נקרוטי אופייני לאנטרכנוז, הנקודות השחורות בתוכו הם גופי-פרי של C. trichellum. חיפה, אוגוסט 2005.

 

Fig.2: Left - leaf cankers with raised edges, commonly attributed to a phisiological disorder, 'edema'; right - antrachnose leaf spot; black speckles:  acervuli of C. trichellum. Haifa, August 2005

                                       click on thumbnail to enlarge

                     הקש על התמונה לקבלת תמונה גדולה   (2)

 
 
 

 

תמונה 3:    גופי-פרי  של  C. trichellum עם זיפים 'קוציים' אופיניים. צילום סטראומיקרוסקופ במבט מהצד. חיפה, יולי 2005.

 

Fig.3: C. trichellum acervuli with their characteristic setae, on a leaf spot of English ivy, Haifa, July 2005.

 

 

                                 הקש על התמונה לקבלת תמונה גדולה

                                click on thumbnail to enlarge  (3)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תמונה 4: נבגים אל-מיניים של C. trichellum בפרפרט מיקרוסקופי צבוע ב-cotton-blue. חומר מתמונה 3.

Fig.4: C. trichellum conidia stained with cotton-blue. Same material as Fig.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              click on photo to enlarge

                       הקש על התמונה לקבלת תמונה גדולה  (4)

 
 

ספרות וקישוריות                                   Literature & Links

 

 

R.M. Davis, K.V. Subbarao, R.N. Raid, E.S. Kurtz (eds.) (1997) Compendium of Lettuce

      Diseases. APS Press, 79 pp. [Varnish Spot, pp. 31-32].

 

Jacqueline Mullen, L.W. Barnes, G.W Simone. English Ivy Diseases. Chapt. 36, pp. 140-144

      in: R.K Jones and D.M. Benson (eds.) DISEASES OF WOODY ORNAMENTALS and

      TREES in NURSERIES. APS Press, 2001, 482 pp.  

 

Sutton, B.C. (1980) The Coelomycetes. Commonwealth Mycological Institute – Kew

      Surrey, England. (p. 535-536 of 696 pp.)

 

 

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT URBANA-CHAMPAIGN - RPD No. 652 September 1999 - LEAF SPOT DISEASES OF ENGLISH IVY

http://web.aces.uiuc.edu/vista/pdf_pubs/652.pdf

 

Penn. State University, College of Agricultural Sciences, Dept. of Plant Pathology,

Cooperative Extension, Plant Disease Facts - English Ivy (Hedera) Diseases:

http://www.ppath.cas.psu.edu/EXTENSION/PLANT_DISEASE/hedera.html

 

 
  חזרהback