עדכון אחרון:  last update:  February 2011

STATE     OF    ISRAEL

                              MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

                      Plant Protection and Inspection Services

                      P.O.B. 78, Bet-Dagan 50250

                      http://www.ppis.moag.gov.il/ppis

                      Israel Ben-Zeev     israelb@moag.gov.il     Tel. 972-3-9681534