השירותים להגנת הצומח ולביקורת מזמינים להשתלמות בנושא מילוי תעודות בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים טרם אישור וחתימה על ידי הגורמים הממונים במשרד החקלאות.
תאריך התחלה: 19/12/2018
תאריך סיום: 26/12/2018
מספר מפגשים: 2
מיקום האירוע: מפגש בתאריך 19.12.18 יתקיים בחיפה. מפגש בתאריך 26.12.18 יתקיים בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בקריה החקלאית בבית דגן.
יחידה: שירותים להגנת הצומח ולביקורת; הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית
רכז ארגוני:
​מילוי תעודת בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים הינו בעל חשיבות רבה, אופן מילוי תעודת הבריאות וההתייחסות לסעיפים השונים יכולה להשפיע רבות על תהליך היצוא והעבודה מול מדינות היעד.

 
מטרת ההשתלמות:
המשתתף יכיר את חוק ייצוא הצ​מח, התקנות ונוהל מילוי תעודות בריאות ליצוא צמחים ומוצרי צמחים, ההשתלמות הינה מהותית עבור מגישי תעודות בריאות לחתימה ואישור לפני יי​צוא.

הישגים נדרשים:
א. הכרת נוהל מילוי תעודות בריאות ומאגר הצהרות נוספות.
ב. הכרת מסלולי אישור לפני יצוא / סוגי תוצרת שונים והבנת מהות ההבדלים ביניהם.
ג. תרגול מילוי תעודות בריאות ומעבר מבדק מסכם בנושא .

 

 
הרישום להשתלמות יעשה באמצעות מייל או בטלפון 03-9681549.
 
​למשתתפים שיעברו את ההשתלמות תוענק תעודת השתתפות מטעם השירותים להגנת הצומח ולביקורת.