​חומר ביוטי

'חומר ביוטי' כולל אורגניזמים חסרי חוליות (חרקים, אקריות, נמטודות, וכד'), חיידקים, פטריות, אצות וירוסים וקרקע. יבוא חומר זה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לאדם, לחקלאות ולסביבה, ולפיכך אסור על פי חוק. יחד עם זאת, ניתן לייבא חומר ביוטי למטרות מחקר ופיתוח החקלאות בישראל ברישיון מיוחד. באופן כללי, על החומר המיובא להיות ממקור בדוק ואמין, בכמות מצומצמת ובתנאים מגבילים בהתאם לתנאי הרישיון.

​תהליך הרישוי ליבוא חומר ביולוגי  

 1. הגשת הבקשה - יש להגיש את טופס הבקשה 45 יום מראש. רצוי להוסיף הסבר וחומר רקע רלוונטי (קישור לטפסים).
 2. מוצרים אשר לא יובאו בעבר ומבוקשים באופן תקדימי, יעברו הערכת סיכונים.
 3. הליך אישור הבקשה - כל בקשה נשקלת לגופה בהתאם לביולוגיה של האורגניזם, רשימת פונדקאים וכד'. במידת הצורך מתבצעת התייעצות עם מומחים. בסיום הערכת הסיכונים מתקבלת החלטה על הנפקת רישיון יבוא או דחיית הבקשה.
 4. לאחר אישור הבקשה נקבעים תנאי ההסגר, כולל; תנאי היבוא, הגדרת המפרט הטכני של מתקן ההסגר (קישור למפרט טכני לדוגמא), נהלי העבודה והגדרת הבדיקות הנדרשות במהלך תקופת ההסגר.
 5. מוצרים אשר יובאו בעבר ותמצא הצדקה ליבוא נוסף, ייובאו בהתאם למתכונת שאושרה.
 6. ככלל, מחלקת רישיונות מנפיקה רישיון יבוא רק לאחר אישור מתקן ההסגר על ידי מפקחי ההסגר.
 7. הגשת בקשה והערכת סיכונים כרוכים בתשלום אגרה.​

הוראות כלליות למייבא חומר ביוטי בתנאי הסגר  

 1. מספר המשלוחים המאושר יקבע ברישיון. תצורפנה מדבקות ירוקות בהתאמה למספר המשלוחים המאושרים. המדבקה ממוספרת ומציינת כי המשלוח מכיל חומר ביוטי. המדבקה תודבק על גבי העטיפה החיצונית של המשלוח. 
 2. בעת הצגת הרישיון בנמל הכניסה, באחריות נציג ההסגר לקבל לידיו את העותק המקורי של הרישיון וכן לדווח ישירות למפקח האחראי ולמרכז PEQ על הגעת החומר.
 3. לרישיונות המיועדים ליבוא אורגניזמים לניסויי מעבדה כגון: חיידקים, פטריות או ווירוסים, יצורפו מדבקות אדומות: "יבוא בהסגר". יש להצמיד את המדבקות לכלים המכילים את האורגניזם המיובא לסימונו ולזיהויו.

​פיקוח במהלך תקופת ההסגר  

 1. באם נמצא שיש צורך בקיום תנאי הסגר ונקבעו תנאי כליאה, מפקח השירותים להגנת הצומח ולביקורת יוודא את קיומם של התנאים.
 2. הפיקוח כולל; אישור מתקן ההסגר, פיקוח על קיום נהלי העבודה, פיקוח ויזואלי במהלך תקופת ההסגר, דגימה של חומר לבדיקות מעבדה, התייעצות עם מומחים, הוראה על טיפולים ועוד.

​סיום תקופת ההסגר  

 1. במידה ועל גבי רישיון היבוא מצוין מועד אחרון להשמדה החומר בתום העבודה יש להשמיד את החומר המיובא בנוכחות מפקח.
 2. חומר ביוטי המיועד לשחרור לסביבה יחייב גידול בהסגר לצורך זיהוי המין, בדיקת ניקיון ממינים זרים וביצוע בדיקות נוספות בהתאם לצורך.
 3. יבוא חומר ביוטי המיועד לשחרור לסביבה יחייב גידול דור אחד לפחות בתנאי הסגר.
 4. יבוא חומר ביוטי המיועד לשחרור לסביבה  יחייב פניה לוועדת מומחים המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת אשר תקבע אם יש לשחרר את החומר המיובא ובאילו תנאים.
 5. בהתאם לממצאים בתקופת ההסגר, בסמכות ממונה הסגרים להורות על השמדת החומר, גם במהלך תקופת ההסגר.
 6. שחרור חומר מהסגר מחייב אישור בכתב מאת ממונה הסגרים.

  למידע נוסף ניתן לפנות לאנשי הקשר:
  ​ד"ר אריק שמאי, מנהל תחום הסגרים או יובל עזרא​ ​