הודעות ליבואן

כחלק מההנחיות החדשות לצמצום המגע בין עובדי המשרד והלקוחות, בעקבות התפרצות וירוס הקורונה, תופסק פעילות בדיקת הענבים הטריים בבית הלקוח וכל המכולות ייבדקו בנמל.
לצורך הבדיקה יוצאו משטחים מהמכולה. הבדיקה תיעשה בחדר הבדיקות של השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנמל הכניסה. הבדיקה הוויזואלית תיעשה רק לאחר שנתוני גרף טיפול הקור ייבדק וימצא תקין.​

הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה

 

 

רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 2020
שינויים במועדי קבלת קהל בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בעקבות משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/kabalat_kahal_ppis.aspxשינויים במועדי קבלת קהל בשירותים להגנת הצומח ולביקורת בעקבות משבר הקורונהעדכון לגבי שינויים בקבלת הקהל בשירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעקבות החלת הנחיות החירום.
מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/moadei_diunim.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - ינואר, 2020