הודעות ליבואן

להלן הודעה באשר לבדיקת משלוחי עגבניות טריות ביבוא, מכל המקורות המאושרים.

בעקבות חשד להגעת משלוחי עגבניות טריות הנגועות בוירוסים, משלוחים אשר ימצאו בהם סימפטומים בבדיקה ויזואלית של המשלוח יידגמו לבדיקת מעבדה לחופשיות מוירוסים. המשלוח יעוכב בנמל הכניסה עד לקבלת תשובות מעבדה וישוחרר רק במידה שימצא נקי.

הוראה זו אינה מהווה שינוי מבחינת דרישות היבוא.

למידע המלא