הערכת סיכון נגעים ביבוא

 

 

 

הערכת סיכונים בייבוא מבוצעת עבור מוצר חדש שעד כה לא יובא לישראל או מוצר שמבקשים לייבאו ממקור חדש.

פתיחת השוק ליבוא מוצרי חקלאות חדשים והרחבת מעגל המדינות המייצאות לישראל מהווים סכנה ממשית לחדירת נגעים חדשים לארץ.

בתהליך הערכת סיכונים בוחנים מומחי ה- PRA את רמת הסיכון הקיימת למזיקים או מחלות אשר עלולים להגיע ארצה עם כל משלוח של צמחים או מוצריהם ממדינות המקור השונות ולגרום לנזק כלכלי לחקלאות ישראל. עוד נבחנת האפשרות לרמת הסיכון של המוצר ביכולתו לפגוע באדם ומסבים את תשומת לבם של עובדי משרד הבריאות. במידה ובקשת היבוא נדרשת לחומר ריבוי, מומחי ה- PRA בוחנים את פוטנציאל הצמח לפגוע בסביבה, בטבע ובנוף.

בסיום תהליך הערכת הסיכונים מתקבלת החלטה לגבי היתכנות היבוא של המוצר המבוקש ובאילו תנאים ניתן להתיר את הגעתו ארצה.

לצורך ביצוע תהליך הערכת הסיכונים, נאסף מידע מקיף ממקורות ספרותיים ממוחשבים ומודפסים, נערכת התייעצות עם מומחים בתחום החקלאות ולרוב מבוצעת התכתבות מול רשויות להגנת הצומח במדינת המקור, כל זאת במטרה לקבל החלטה מושכלת ונכונה.

המבקש לייבא חומר צמחי חייב לעמוד בדרישות ייבוא צמחים ומוצריו כמובא בתקנות יבוא צמחים תשס"ט- 2009. במידה והמוצר המבוקש אינו מוזכר ברשימת התקנות, עליו  להגיש טופס בקשה לקבלת רישיון יבוא (ראה טפסים להפוך ללינק). אם מדובר ביבוא של מוצר חדש או יבוא של מוצר כלשהו ממדינת מקור חדשה, לא יוכל לקבל רישיון יבוא בלא תהליך של הערכת סיכונים (PRA) ביבוא.

מגיש הבקשה יעודכן על-ידי מחלקת הרישיונות אם קיים צורך בתהליך PRA ובמידה ויהיה מעוניין, תועבר בקשתו לטיפול תחום ה- PRA.

בנוסף, מגיש הבקשה יוכל להסתייע ברשימת המוצרים אשר סיימו תהליך הערכת סיכונים.

טרם פתיחת התיק והכנסתו לעבודה ישלח ליבואן בדיוור אלקטרוני, טופס בקשה לפתיחת תיק ושאלון, אשר יובאו בפני וועדת היגוי PRA. ועדה פנימית זו בראשותו של מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בוחנת את סדר עדיפות הטיפול בתיקים. דיוני הוועדה מתקיימים אחת לרבעון. חברי הועדה הם נציגים מהשירותים להגנת הצומח והביקורת וכן נציגי אגף סחר חוץ במשרד החקלאות. הוועדה רשאית לזמן מומחים נוספים בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.

בהתאם להחלטת הוועדה, היבואן יקבל עדכון לגבי בקשתו. במידה ויוחלט על פתיחת התיק להערכת סיכונים והכנסתו לעבודה, יתבקש היבואן לבצע תשלום עבור פתיחת התיק.


תיק שיוכנס לרשימת המתנה יובא לדיון מחודש במסגרת דיונים עתידיים של הוועדה.
הערכת סיכון נגעים ביבוא

 

 

 

 

הסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראליבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);ביקורת תוצרת חקלאית (הגה"צ);יצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הערכת סיכון נגעים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/lulavim_etrogim.aspxהסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראל05/09/2016 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e223
חיידק Xylella fastidiosaיבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);הערכת סיכון נגעים ביבוא ויצוא תוצרת;הערכת סיכון נגעים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/Xylella fastidiosa.aspxחיידק Xylella fastidiosa22/12/2015 22:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e221
חידקונית הפלפל - נגע הסגריבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);הערכת סיכון נגעים ביבוא ויצוא תוצרת;הערכת סיכון נגעים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/hidkonit_pilpel.aspxחידקונית הפלפל - נגע הסגר07/07/2013 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e213
פעילות מפקחי ההסגר בנמלי הכניסה הביאה לסיכול 7455 ניסיונות הברחה של צמחים וחומר ריבוי מחו"ל על ידי נוסעים הנכנסים לארץ בשנת 2012יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםאגף הסגר צמחים (הגנ"צ);יבוא צמחים ומוצרי צמחים;בדיקת משלוחי יבוא;הערכת סיכון נגעים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/pikuah_hesger_2012.aspxפעילות מפקחי ההסגר בנמלי הכניסה הביאה לסיכול 7455 ניסיונות הברחה של צמחים וחומר ריבוי מחו"ל על ידי נוסעים הנכנסים לארץ בשנת 201207/04/2013 00:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e217