צמחים מהונדסים גנטית

משרד החקלאות ומשרד הבריאות הינם הגופים המטפלים בנושא הצמחים המהונדסים (Genetically Modified Organisms - GMO).

רישוי ובדיקת צמחים מהונדסים גנטית  

​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות הם הרשות  המוסמכת – Competent Authority במדינת ישראל לעניין אכיפת חוק הגנת הצומח – 1956 בנושאי צמחים מהונדסים.

תקנות צמחים מהונדסים נכנסו לתוקף ב-8 יוני 2005. משרד החקלאות אחראי על הניסויים המתבצעים בצמחים מהונדסים כולל אורגניזמים מהונדסים הקשורים לצמחים במהלך חייהם כגון: פאתוגנים, מאביקים, מדבירים ביולוגים וכד'. כמו כן אחראי משרד החקלאות על טיפול, מיסחור, יבוא ויצוא של חומר ריבוי מהונדס.
הפעולות הנ"ל מתבצעות באמצעות שלושה גופים:

1. הועדה הראשית לצמחים מהונדסים (ורצ"מ)
 National Committee for Transgenic Plants - NCTP זו ועדה בינמשרדית שתהפוך לועדה טטוטורית עם פרסום התקנות לצמחים מהונדסים. הועדה כפופה למנהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת. חברי הועדה באים ממשרדי החקלאות, הבריאות, איכות הסביבה, המדע, ממכוני מחקר ומהאקדמיה, ונציג של המגזר הכלכלי הפרטי.
הורצ"מ עוסקת בעיקר בגיבוש הנחיות לביצוע ניסויים בצמחים מהונדסים, פרסום נהלים וטפסים להגשת בקשות לביצוע הניסויים, וכן יעוץ למוסדות מדע וממשל בנושאי צמחים ומיקרואורגניזמים מהונדסים טופס ​​בקשה לעריכת ניסויים בצמחים ומיקרואורגניזמים מהונדסים

2. שירות הפיקוח של השרותים להגנת הצומח ולביקורת 
תפקיד המפקחים הוא ביצוע אכיפה של התנאים שנקבעו לעבודה עם צמחים מהונדסים על ידי הוועדה הראשית לצמחים מהונדסים של משרד החקלאות.

3. המעבדה לשיטות מולקולריות וצמחים מהונדסים  
המעבדה עוסקת בזיהוי חומר מהונדס בזרעים, בחומר ריבוי וגטטיבי ובבדיקות  של מוצרי מזון מעובדים. המעבדה משתתפת ב- ring test כמו גם מיטב המעבדות בעולם העוסקות בזיהוי מוצרי מזון מעובדים מהונדסים (מנוהל על ידי FAPAS אנגליה).  

תעודות רשמיות  

​​המעבדה מנפיקה תעודות רשמיות בדבר הימצאות / אי-המצאות חומר צמחי מהונדס במשלוח מיובא או המיועד ליצוא. ראה שירותי מעבדות.​