​​​​​בראשית 2007 נחנך תחום חדש בשירותים להגנת הצומח ולביקורת. התחום החדש נבע מהצורך להשתלב בשינויים הרבים החלים במסחר העולמי של מוצרים מהצומח. השינויים פ​ותחים בפני ישראל שווקים שלא היו קיימים עד כה, ומאידך, חושפים את ישראל ליבוא מוצרים שעד כה לא יובאו. התחום עוסק בסטנדרטים בין-לאומיים חדשים בנושאים פיטוסניטריים (הכוללים נהלים בתחומי טיפולים, דיאגנוסטיקה, זבובי פירות, הכרה באזורים חופשיים, טיפולי עץ ועוד), באיסוף מידע על התפשטותם של נגעים בעולם, בשיטות חדשות להערכות סיכונים, בהעברת מידע ועוד. במקביל, על התחום החדש לתמוך בכל השינויים המקצועיים החלים בתחום פעילותם של היחידות השונות בשירותים להגנת הצומח​.

מתפקידי התחום:

  • פיתוח ובחינת מדיניות הסגר במטרה להגן על החקלאות והסביבה מפני נגעים זרים (אקזוטיים).​
  • מעקב, איסוף, עיבוד והטמעה של נושאים מקצועיים חדשים, לאומיים ובין-לאומיים, ביחידות השירותים להגנת הצומח השונות והנחיה מקצועית של היחידות הרלוונטיות אודות השינויים המקצועיים המתרחשים בעולם.
  • איסוף מידע ממאגרי מידע ומוסדות מחקר בארץ ובעולם על נגעים בעלי חשיבות פיטוסניטרית וכלכלית המאיימים על ישראל.
  • פיתוח סטנדרטים בין-לאומיים הקשורים במסחר של חומר צמחי ובחינת סטנדרטים פיטוסניטריים בינלאומיים ויישומם בישראל.
  •  קיום קשרים מקצועיים ושיתופי פעולה עם יחידות הגנת הצומח בעולם (דרך ה-International Plant Protection Convention, הממוקד ב-FAO ברומא), ועם  רשויות הגנת הצומח האזוריות
  •  (European and Mediterranean Plant Protection Organization - EPPO) וכן עם הסוכנות לאנרגיה אטומית (International Atomic Energy Agency - IAEA) בפרויקטים משותפים בנושאי חקלאות. כתיבת אמנות בינלאומיות ומסמכי הבנות לשם פתיחת מקורות חדשים ליבוא ויצוא וייצוג השירותים להגנת הצומח ולביקורת בפורומים בינלאומיים בתחומים הללו.
  • הכנת וריכוז ועדות מקצועיות בהרכב מומחים וחוקרים לביצוע הערכות סיכונים.
  • הכנת מידע מדעי וטכני בכדי לשמור על שווקי יצוא קיימים ולפתוח שווקים חדשים ליצוא של צמחים ומוצרי צמחים.   ​
אבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ)

 

 

 

 

השירותים להגנת הצומח ולביקורת נמצאים על המפה הבין-לאומית!הגנת הצומחאבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/nehalim_benleumim/Pages/al_hamapa.aspxהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נמצאים על המפה הבין-לאומית!07/04/2019 21:00:00{9e5bfc62-69d5-46bb-8d4c-cf8ce2d86d48}2281dde2-3f21-4bf6-98cc-cabb3607e81b13
בתום מסע ארוך שנים אושר יצוא תמרי ברהי לארה"באבטחת בריאות הצמח (הגנ"צ);יצוא מוצרי צמחים;יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.;אגף הסגר צמחים (הגנ"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/pirsumim/Pages/yetzu_tmarim_USA.aspxבתום מסע ארוך שנים אושר יצוא תמרי ברהי לארה"ב07/07/2013 21:00:00{bdccdbbb-0e1d-4de2-b5a6-f513656ec30c}56fdc31f-9f7d-409c-a59b-a8a5cc693c554

 

 

שלומית ציונישלומית ציוני{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466438ציוני שלומיתסגנית מנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת03-968158303-9681571shlomitz@moag.gov.il
אופטובסקי דודאופטובסקי דוד{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466991אופטובסקי דודמנהל תחום03-9681586davido@moag.gov.il

 

 

יום עיון בנושא Phytosanitary Irradiation in Israel - Challenges and Opportunitieshttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/yom_hiyun_19-8-18.aspxיום עיון בנושא Phytosanitary Irradiation in Israel - Challenges and Opportunities01/08/2018 21:00:00