הכרה במעבדות אנליטיות

תחום עקומות דעיכה והכרה במעבדות

התחום עוסק בבדיקות מעבדה לקביעת דעיכת חומרי הדברה בניסויי שדה מכוונים, לקביעת רמה מרבית של שארית מותרת (MRL) ומספר ימי המתנה בין הריסוס האחרון לקטיף (PHI). ועוסק בכל ההיבט המקצועי במתן הכרה למעבדות פרטיות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

הכרה במעבדות פרטיות אנליטיות  

השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הינם זרוע מקצועית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לעניין הגנת הצומח הן של תוצרת הנכנסת לישראל והן לתוצרת המיוצרת במדינת ישראל. השירותים משמשים בנוסף כגוף מקצועי בנושא הסמכה והכרה. מנהל השירותים להגנת הצומח מוסמך לאשר מעבדות לעניין בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מתוקף 5 חוקים עיקריים:

1.      תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994  קובעות שהמנהל רשאי לאשר מעבדות לביצוע בדיקות תכשירי הדברה ועקומות הדעיכה של החומר הפעיל הקיים בתכשיר, בתוצרת חקלאית טרייה לצורכי רישום תכשירים.

2.       תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) התשע"ח-2017 עוסקות ‏ בקביעת הרמות המותרות של שאריות חומרי הדברה ‏במזון ואת כללי הפקוח שנועדו לאמת עמידת העוסקים בכללים אלו.

3.      התקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה) תשס"ח-2008 , תוצרת אורגנית טרייה ומעובדת תיבדק במעבדות שאישר המנהל לעניין זה.

4.      החוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011 קובע, שמנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת רשאי לאשר מעבדות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

5.      חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997, סעיף 7(ג), הכרה ‏במעבדות אנליטיות מותנית בהסמכת המעבדה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, ‏כמו כן, סעיף 7 (ג) לחוק קובע שרשאי המנהל לדרוש דרישות נוספות על אלה של ‏הרשות כתנאי למתן ההכרה.‏

תנאים לאישור והכרה במעבדות   

המעבדה ניתנת לזיהוי משפטי על פי חוק.·

המעבדה מוסמכת לתקן ISO/IEC 17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) לבדיקות עליהן היא מבקשת לקבל הכרה.

עמידה בהנחיות ובכללים המפורטים בנהל דרישות השירותים להגנת הצומח ולביקורת להכרה במעבדות  חיצוניות בהתאם לתחומי ההכרה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מהות ההכרה   

הכרה בשיטת הבדיקה ורשימת החומרים הנבדקים.
תוצאות הבדיקות של המעבדות, מוכרות על ידי מנהל השירותים להגנת הצומח לצורכי תיעוד נדרש.
יצירת מאגר של מעבדות ישראליות העובדות בשיטות אחידות ומקובלות בעולם.

תחומי ההכרה   

1.      בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.
2.      בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית ובדיקת קרקע להימצאות שאריות חומרי הדברה בחלקות גידול אורגניות.
3.      קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

מעבדות המוכרות   

נכון להיום המעבדות המוכרות על ידי השירותים להגנת הצומח הינן:

מעבדת בקטוכם בע"מ 

תחומי הכרה:

א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

ב. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית ובדיקת קרקע להמצאות שאריות חומרי הדברה בחלקות גידול אורגניות.

ג. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

מעבדת אמינולאב בע"מ 

תחומי הכרה:

א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

ב. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית ובדיקת קרקע להמצאות שאריות חומרי הדברה בחלקות גידול אורגניות.

ג. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

מעבדת מילודע & מיגל

א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

ב. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית אורגנית.

מעבדת יתרולאב

א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

ב. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

מעבדת דרבל בע''מ

קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

נוהל הסתייעות במעבדות חיצוניות (מסמך 5.2 בנהלי רישוי תכשירי הדברה לצומח והכרה במעבדות חיצוניות)

נוהל דרישות השירותים להגנת הצומח להכרה במעבדות חיצוניות  (הנוהל כולל רשימת חומרי הדברה מחיובים לבדיקה על ידי מעבדה מוכרת).

יצירת קשר