השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם את נתוני סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ לשנת 2019.
הסקר השנתי מבוצע על ידי השירותים להגנת הצומח, בפירות ובירקות הנדגמים בשדה ובבתי האריזה והם תוצרת מקומית.

מטרת פרסום תוצאות הסקר הינה לשקף את תוצאות שאריות חומרי ההדברה בתוצרת החקלאית הטרייה באופן מפורט ומקיף, ובראיה כי תוצאות הסקר יהוו כלי לאיתור תקלות ובעיות בשימוש בתכשירי הדברה בחקלאות הארץ. תוצאות הסקר יהוו כלי בידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, חקלאיים ויצרני חומרי הדברה וזאת על מנת להביא לצמצום ומניעת חריגות בשימוש חומרי הדברה. בנוסף שיתוף הציבור בממצאי הסקר, העלאת המודעות לנושא שימוש חומרי הדברה בחקלאות ויצירת בסיס נתונים המאפשר שיפור בעריכת סקרים לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית בארץ.

סקר שאריות חומרי הדברה לשנת 2019 כולל כ- 1400 דוגמאות מ-80 גידולים שונים, בדגש על גידולים מקבוצת ה- Minor crops כמו תבלינים וגם קבוצת גידולים המיועדים בעיקר לשווקים המקומיים ולא לייצוא.
הפרסום לא נועד לקבוע מסקנות לגבי בטיחות התוצרת הצמחית הנצרכת בארץ, אלה לשקף את השימוש החוקי בחומרי הדברה המאושרים לחקלאות בארץ.


סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מקומית לשנת 2019

 

 

מועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - פברואר, 2021https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2021/Pages/vaada_ben_misradit_2-21.aspxמועדי דיון והגשה לוועדה הבין משרדית לרישום תכשירים כימיים - פברואר, 2021
משרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2021/Pages/pesticides_revision_fruit_vegetables.aspxמשרד החקלאות אוסר את השימוש בשורה ארוכה של חומרי הדברה בפירות וירקותכחלק מפעילות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לצמצום השימוש בתכשירי הדברה בפירות וירקות, עורך המשרד מזה שלוש שנים בחינה מחודשת של חומרי הדברה המאושרים לשימוש כיום בישראל.
משרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקףhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/Pages/ten_years_organic_produce.aspxמשרד החקלאות מסכם עשור לכניסת החוק להסדרת התוצרת האורגנית לתוקף