​בישראל רשומים כ1200 תכשירי הדברה לחקלאות קונבנציונאלית המכילים כ420 חומרים פעילים שונים. השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות הינו הגוף המבקר אכיפת הוראות תוויות תכשירי ההדברה.
במעבדה לתכשירי הדברה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת מבוצעות בדיקות טיב תכשירי ההדברה בעלי תעודת רישום בארץ להגנת הצומח. 
קביעת תקינות תכשירי הדברה צריכה להתאים למפרט של ארגון הבריאות העולמי (WHO) וארגון המזון החקלאות (FAO)​הבדיקה העיקרית במעבדה הינה בדיקת שיעור החומר הפעיל בתכשירי הדברה לחקלאות קונבנציונלית והתאמתו לתווית הצמודה על תכשיר ההדברה.

פיקוח על טיב תכשירי הדברה הנמכרים בארץ
הפיקוח על טיב תכשירי הדברה מבוצע באופן מדגמי. בכל שנה תכשירי הדברה נדגמים לפי רשימה דיגום המוכנה מראש במעבדה. רשימת הדיגום משתנה בכל שנה, על מנת שתייצג  את כל התכשירים הרשומים בארץ, עם דגש על דיגום תכשירים הנרשמים על ידי כל חברות חומרי 

ההדברה המובילות, תכשירי הדברה חדשים, תכשירי הדברה גנריים המיוצרים במדינות כמו סין והודו,  היקף השימוש בתכשירים בארץ ועוד​. בנוסף, בכל שנה מתבצע דיגום לתכשירים שנמצאו לא תקינים בשנים הקודמות, ומקרים אחרים מתבצע דיגום יזום לאחר חשדות בגין תקינות תכשירים ספציפיים.

הפיקוח על התכשירים מבוצע בשני מישורים
1. המפקחים של אגף א' (כימיה ותכשירי הדברה) בשירותים להגנת הצומח ולביקורת דוגמים תכשירי הדברה בנקודות לממכר תכשירים מכל הארץ. 
2. בדיקה מדגמית לתכשירים בעת חידוש רישומם (כל תכשיר הרשום בארץ חייב בחידוש הרישום אחת לשש שנים), לאחר שמחייבים את החברות הרושמות תכשירי הדברה לספק את האריזות המסחריות המוכנות לשיווק. בדיקות אלו באות להבטיח שחברות חומרי ההדברה לא יפיצו תכשירים שאינם בהתאם לתווית הצמודה על התכשיר. 
בכל שנה  מבוצע פיקוח על כ- 10% מכלל תכשירי ההדברה הרשומים בארץ. 

סקר טיב תכשירי הדברה לש​נת 2017

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
הודעה ללולנים - נובמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_november_2019.aspxהודעה ללולנים - נובמבר, 2019
בתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/havrachat_chazilim.aspxבתום חקירה מאומצת, מפקחי משרד החקלאות חשפו הברחת זרעי חציל מזויפים משטחי מצרים אל ישראל, בהיקף של 45 מיליון ₪