פרסומים

 

 

אגרות ודמי שירות הגה"צhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/agrot_ppisאגרות ודמי שירות הגה"צ