2013


הוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה דנה על סדרה של זרחנים אורגניים לשימוש בהגנת הצומח והמליצה לצמצם/לבטל את שימושם במספר גידולים חקלאיים. בנוסף החליטה הועדה לערוך בדיקה ברשימת האזהרות המופיעות בתוויות התכשירים ולעדכן אותן במידת הצורך.

להלן רשימת התכשירים שעבורם התקבלה החלטה של ביטול כל השימושים / חלק מהשימושים המופיעים בתווית.
למידע המלא