​באוקטובר 2017 התקיימה בחינה מחדש (רוויזיה) של חומרי הדברה.

רשימת החומרים שנידונו:
  • Carbendazim
  • Chlorofluazuron
  • Cyhexatin
  • Fenbutatin oxide
  • Tetradifon
  • Maneb
  • Paraquat
  • Novaluron

פרסום ההחלטות מהווה בין היתר הודעה פרטנית לכל החברות שיש להם תעודות רישום לתכשירים שהיו בדיון של הוועדה הבין משרדית.

ביטול תעודות הרישום יהיה תוך 90 ימים מיום פרסום ההחלטות.

עדכון התוויות יהיה תוך 90 ימים מיום פרסום ההחלטות בהתאם לתקנה 16 (ג) בתקנות התכשירים (הורה המנהל על שינוי תווית האריזה, חייב בעל תעודת רישום לשנותה תוך תשעים ימים מיום מתן ההוראה, ולא ימכור בעל תעודת רישום תכשיר בתום תשעים ימים כאמור אלא אם כן צורפה לו תווית אריזה בנוסח שדרש המנהל).

במקרה של ביטול שימושים (חומר פעיל/גידול), השארית המרבית המותרת (MRL) יבוטלו שלושה חודשים לאחר מכן.

בכל מקום שרשום בפרוטוקול של הוועדה הבין משרדית לעדכן את התווית בעניין האזהרות ואמצעי הזהירות, חלה החובה על החברות לעדכן את התוויות, ולהעביר לאישור תחום רישום ורישוי חומרי הדברה.