הכרה במעבדות פרטיות

​​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת, הינם זרוע מקצועית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לעניין הגנת הצומח הן של תוצרת הנכנסת לישראל​ והן לתוצרת המיוצרת במדינת ישראל. השירותים משמשים בנוסף כגוף מקצועי בנושא הסמכה והכרה. מנהל השירותים מוסמך לאשר מעבדות לעניין בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית מתוקף 3 חוקים עיקריים:

1.  תקנות​ הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), התשנ"ה-1994​ קובעות שהמנהל רשאי לאשר מעבדות לביצוע בדיקות תכשירי הדברה ועקומות הדעיכה של החומר הפעיל הקיים בתכשיר, בתוצרת חקלאית טרייה לצורכי רישום תכשירים.

2.  התקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת אורגנית מן הצומח – ייצורה ומכירתה) תשס"ח-2008​, תוצרת אורגנית טרייה ומעובדת תיבדק במעבדות שאישר המנהל לעניין זה.

3.  החוק לייצור הצמח ושיווקו, התשע"א-2011 קובע, שמנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת רשאי לאשר מעבדות לבדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית.

תנאים לאישור והכרה במעבדות  

  • המעבדה ניתנת לזיהוי משפטי על פי חוק.
  • המעבדה מוסמכת או בהליך הסמכה לתקן ISO/IEC 17025 על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות (ISRAC) לבדיקות עליהן היא מבקשת לקבל הכרה.
  • עמידה בהנחיות ובכללים המפורטים בקו​בץ דרישות השירותים להגנת הצומח ולביקורת להכרה במעבדות​ בהתאם לתחומי ההכרה, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מהות ההכרה  

  • הכרה בשיטת הבדיקה ורשימת החומרים הנבדקים.
  • תוצאות הבדיקות של המעבדות, מוכרות על ידי המנהל לצורכי תיעוד נדרש.
  • יצירת מאגר של מעבדות ישראליות העובדות בשיטות אחידות ומקובלות בעולם.

תחומי ההכרה  

  • בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.
  • בדיקת שאריות חומרים אסורים בתוצרת אורגנית ובדיקת קרקע להימצאות שאריות חומרי הדברה בחלקות גידול אורגניות.
  • ​קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה

מעבדות המוכרות  

נכון להיום המעבדות המוכרות על ידי השירותים להגנת הצומח הינן:
מעבדת בקטוכם בע"מ 
תחומי הכרה:
א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה 
ב. בדיקת שאריות חומרים אסורים בתוצרת אורגנית ובדיקת קרקע להמצאות שאריות חומרי הדברה בחלקות גידול אורגניות.
ג. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.
מעבד​​ת אמינולאב בע"מ 
תחומי הכרה:
א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.
ב. בדיקת שאריות חומרים אסורים בתוצרת אורגנית ובדיקת קרקע להמצאות שאריות חומרי הדברה בחלקות גידול אורגניות.
ג. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

מעבדת מילודע & מיגל
א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.
ב. בדיקת שאריות חומרים אסורים בתוצרת אורגנית.​ 

מעבדת יתרולאב
א. בדיקת שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.
ב. קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

מעבדת דרבל בע''מ
קביעת עקומות דעיכה לחומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה.

יצירת קשר  

הכרה במעבדות כימיות