פרסומים

​​מנהלת ההסמכה בשירותים להגנת הצומח שבמשרד החקלאות תערוך כינוס ליצואני תוצרת אורגנית, טרייה ומעובדת ולעמילי מכס המנפיקים כיום תעודות אורגניות לתוצרת המיוצאת לאיחוד האירופי וזאת לאור שינויים בדרישות של נציבות האיחוד האירופי ומעבר לעבודה במערכת TRACES של האיחוד האירופי שייכנסו לתוקפם ב 19.10.17.
 ​
הכינוס יתקיים ביו​ם ראשון 27.8.17​, בין השעות 14:00-16:00, בחדר הדיונים של השירותים להגנת הצומח ולביקורת, בקריה החקלאית בבית דגן, בקומה 1-. 

למעוניינים, יש לשלוח אישור השתתפות לכתובת המייל arielof@moag.gov.il

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
דו"ח תיקים פעילים ביבואhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/tikim_pailim_yevu.aspxדו"ח תיקים פעילים ביבוא