פרסומים


מדינת ישראל מוכרת כמדינה שלישית לאיחוד האירופי כבר למעלה מעשור, והינה אחת מ-7 מדינות מוכרות בלבד. המשמעות היא שהמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה והחוק האורגני הישראלי מוכרים כשווי ערך לתקינה האירופית: EC) No 834/2007 & Commission Regulation (EC) No 889/2009).

הלה להסמכה פועלת על פי תקן ISO 17011 שהוא תקן בינלאומי הקובע אמות מידה להתנהלות גוף הסמכה המסמיך גופי אישור ובקרה. התקן קובע אמות מידה למבנה המנהלה, התנהלות המנהלה, מדיניות האיכות, טיפול בחריגות, בקשות ותלונות ופיקוח על הגופים המוסמכים על ידה.

נכון להיום המנהלה מסמיכה גופי אישור ובקרה לפיקוח ואישור בתחום החקלאות האורגנית אך תחום ההסמכה יתרחב בעתיד הקרוב עם כניסת החוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו התשע"א-2011 לתוקף.

חשוב לציין כי כיום ישנם בארץ 2 גופי הסמכה בלבד שקיבלו סמכות מהמחוקק להסמיך – הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והמנהלה להסמכה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת.

ההכרה בישראל כמדינה שלישית מעניקה ליצרנים האורגנים בישראל המפוקחים על ידי גופי אישור ובקרה שהוסמכו על ידנו את האפשרות לייצא לאירופה תוצרת אורגנית ממקור צמחי שיוצרה בישראל על פי החוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה-2005 והתקנות שהותקנו לפיו, ללא תנאים נוספים.

בישראל ישנם, נכון להיום, כ-650 עוסקים אורגנים וכ-500 מהם מייצאים את תוצרתם לאירופה. האיחוד האירופי החל השנה לבצע מבדקים לבחינת עמידת מדינות שלישיות בתנאי ההכרה וישראל היא המדינה השנייה בה ביקרו, כאשר כלל המדינות עתידות להיבדק עד סוף שנת 2014.

המבדק התקיים ב-28 בפברואר ועד ה-7 במרץ על ידי צוות של 4 בודקים. 3 נציגים מהמחלקה לבריאות וצרכנות: מר ברנד ווינקלר, מר ג'ובאני סאקארולה והגב' קת'רין מייזינגר ונציג נוסף, הממונה על חקלאות אורגנית במנהלת האיחוד האירופי, מר סרג' מסאראת. לצוות הבודקים הצטרף גם ראש תחום כלכלה ומסחר מנציגות ה-EU בישראל מר לואיג'י פרטולונגו.


להמשך
המנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
איסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Plastic_waste.aspxאיסוף התייחסויות למתן פתרונות טכנולוגיים לפסולת פלסטיק חקלאית
מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהללhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/birds_flu_nahalal.aspx מקרה נוסף של שפעת עופות התגלה בחוות הודים לפיטום בנהלל