​​​החוק לפיקוח על ייצור ה​צמח ושיווקו, התשע"א-2011 נועד להבטיח ייצור ואספקה של תוצרת חקלאית טרייה מן הצומח, בריאה ואיכותית, באמצעות קביעת נהלים לייצורה תוך הסדרת מערכת בקרה ופיקוח על כל שלבי הייצור והשיווק, לתועלת הצרכנים והיצרנים.

שרת החקלאות מינתה לצורך יישום החוק את מנהלת השירותים להגנת הצומח ולביקורת וזו הטילה את האחריות הביצועית להפעלת החוק על תחום סטנדרטים – מנהלת ההסמכה.
על פי החוק, אדם לא ייצר צמחים (פירות, ירקות ופרי הדר) ולא ישווקם, אלא אם כן הוא מקיים את הנוהל הבסיסי לפחות כפי שקבע החוק. הפיקוח על יישום הנוהל הבסיסי יתבצע על ידי מפקחים – עובדי מדינה שמונו על-ידי שר החקלאות או שר הבריאות.

כמו כן, תינתן אפשרות לייצר צמחים ולשווקם במסגרת נהלים משופרים שיכללו נוסף על תנאי הנוהל הבסיסי, הוראות נוספות לאפיון ומיתוג צמחים. במקרים אלו הפיקוח יהיה באמצעות גופי אישור ובקרה שהוסמכו על ידי מנהלת ההסמכה בדומה למודל המתקיים היום בחקלאות האורגנית

נוהל בסיסי  

​​א. רישום ותיעוד פעולות חקלאיות ביומן מגדל:

 • מיפוי חלקות
 • תיעוד יישום בדשנים וחומרי הדברה
 • רישום ימי המתנה בין היישום לקטיף התוצרת
 • רישום מועדי קטיף ושיווק
 • תוצאות בדיקות (איכות מים, שאריות חומרי הדברה, מיקרוביולוגיה ואחרות)

ב. שימוש במים מאושרים להשקיה.

ג. קטיף יבוצע לאחר סיום ימי המתנה ממועד יישום בתכשירי הדברה, הובלת תוצרת תעשה בתנאים נאותים – כלי הובלה סגורים ונקיים.

ד. מיון, אריזה ואחסון יתבצעו במתקנים נקיים ומחוטאים למניעת זיהום, תוצרת תיארז במיכלים חדשים, שלמים, יבשים ונקיים מחומרים זרים ויספקו הגנה נאותה לתוצרת שבתוכם.

ה. התוצרת המשווקת תעמוד בדרישות הבאות:

 • לעניין בטיחות: עמידה ברמת שארית מותרת בהתאם ל-MRL הקבוע בחוק וניקיון מזיהום מיקרוביולוגי.
 • לעניין איכות: דרישות איכות יסודיות לכלל המוצרים, קרי שלמים, נקיים, טריים ורעננים בהופעתם, חופשיים ממזיקים ומחלות, ובדרגת הבשלה ראויה למאכל
ו. אחידות אריזה: תכולת התוצרת במכלי האריזה תהיה אחידה במיון לגודל

ז. סימון ועקיבות: יחידות אריזה יסומנו בסוג התוצרת, שם ומס' מגדל, שם בית אריזה, מען ותאריך אריזה

נוהל משופר  

 • ​​בקרה שוטפת – גופי אישור ובקרה מוסמכים
 • פיקוח על – ממשלתי
 • מיתוג תוצרת מאושרת – סמל מותג ממשלתי + סמל בקרה
דוגמאות להכללה בנוהל משופר:
 • היבטים סביבתיים וחברתיים
 • תרבות חקלאית
 • הוגנות במסחר והעסקת עובדים​

​למידע נוסף ויצירת קשר  

פיתוח סטנדרטים