דו"חות חוק חופש המידע


חץדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2008

חץנספח 1 - דו"ח התקציב לשנת 2008

חץנספח 2 - מאגרי המידע של משרד החקלאות ופיתוח הכפר

חץנספח 3 - רשימת החקיקה הקלאית - חיקוקים שבאחריות שר החקלאות ופיתוח הכפר