פרסומים

​​לפי החלטת הממשלה, כל רשות ציבורית נדרשת ליזום פרסום התקשרויות עם ספקים, בסוף כל רבעון.

להלן התקשרויות הנהלת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, לרבעון השני לשנת 2016.

 

פרסום התקשרויות יחידות המשרד עם ספקים לפי חוק חופש המידע  - רבעון שני 2016