​​​​microchip.jpg​​​​

השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות מפעילים את המרכז הארצי לרישום לכלבים
chip_dog.jpg

על פי התקנות להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ה-2005 חובה להשתיל בכלב שבב. פרטי הכלב נשמרים במרכז הארצי לרישום כלבים. על פי מספר השבב מתאפשר לדלות את פרטי הכלב ובעליו על פי מספרו או שם הבעלים שבו סומן הכלב (שבב מכיל 15 ספרות).


​​​המרכז הארצי לרישום כלבים הוא 'מרשם האוכלוסין' של הכלבים בישראל, והרשום בו הוא תעודת הזהות של הכלב. הנתונים שיירשמו במרכז :
  • שם, כתובת ומספר הטלפון של בעל הכלב;
  • פרטי הכלב: מין, גזע, שם, ציון מיוחד (אם יש): הכלב מסוכן, הכלב הוא כלב נחייה לעיוור;
  • פ​​רטי הרישיון לאחזקת הכלב: שם הרשות המקומית שהנפיקה את הרישיון, תוקף הרישיון, תאריך אחרון שבו חוסן הכלב נגד מחלת הכלבת, שם הרופא הווטרינר שחיסן את הכלב.

semaple.jpg

​​​​Medical_Scanner.jpgבאמצעות המידע במאגר אפשר להשיב כלבים אבודים לבעליהם ולמנוע מקרים עצובים שבהם אין מצליחים לאכן את בעליהם של כלבים אבודים שנמצאו. 

כלב שנמצא ללא בעליו, נשך או תקף מישהו, אפשר למצוא את פרטי בעליו, תוקף רישיונו ותאריך חיסונו נגד מחלת הכלבת.
 

איתור מידע במאגר הארצי לרישום כלבים
המידע המצוי במרכז הרישום מתקבל מהרשויות המקומיות שהנפיקו את הרשיון לכלב. תוכן המידע המדווח ובדיקת אמיתות הפרטים הכלולים בו הם באחריות הגורם המדווח ברשויות המקומיות. שימו לב: המאגר הארצי מנהל גם רישומים של בעלי חיים אחרים בעלי שבב, כגון חתולים, זוחלים, ציפורים ועוד. למידע נוסף​

אנו ממליצים לכל בעלי הכלבים לבדוק באמצעות המאגר את נכונות פרטי כלבם כדי לאפשר את איתורו אם ילך לאיבוד. פרטיכם אינם נכונים? אנא פנו לווטרינר הרשותי ובקשו לעדכן את פרטי הכלב.​

​צפייה במאגר​ באמצעות הטלפון הנייד 
מאגר הכלבים מותאם גם לטלפונים ניידים ואין צורך ביישומון מיוחד או התאמה כלשהי. שמרו את כתובת המאגר בתפריט הטלפון הנייד שלכם (ראו דוגמה​) לגישה מהירה למאגר בכל זמן ובכל מקום (תפריט - הוספה לדף הבית).