שירות ההדרכה והמקצוע או בשמו המקוצר: שה"מ, שבמשרד החקלאות ופיתוח הכפר, הנו ארגון של מומחים בענפי החקלאות השונים, המהווה את גרעינו המקצועי של משרד החקלאות.
​​​
אחת ממטרות-העל של שירות ההדרכה והמקצוע היא השגת יעדים לאומיים בפיתוח החקלאות בהתאם ליעדי משרד החקלאות, תוך שילוב מחקר יישומי והדרכה. הארגון פועל לאסוף ולייצר ידע ולהפיצו בין ציבור חקלאי ישראל למען שיפור רווחיות המשק החקלאי ומתוך ראיית התועלות הציבוריות הגלומות בחקלאות.
 
בשנת 1965 החל שירות ההדרכה והמקצוע לפעול במתכונתו הנוכחית, כשהוא כולל את מינהל ההדרכה, שהיה באחריות הסוכנות היהודית, ואת היחידות המקצועיות, שהיו בכפיפות למשרד החקלאות.
כיום שירות ההדרכה והמקצוע מורכב מיחידות מקצועיות על פי אגפים הנחלקים אף הם בהתאם לענפי החקלאות השונים: אגף ירקות בשטחים פתוחים ובשטחים מוגנים; אגף פירות שבו תחום הדרים ותחום מטעים; אגף פרחים הכולל בתוכו גם את תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים; אגף בעלי חיים הכולל את תחומי בקר לחלב ולבשר, צאן, עופות, מדגה ודבורים; אגף ענפי השירות המורכב מהתחומים: שירות שדה, מיכון והגנת הצומח; אגף אגרואקולוגיה הכולל בתוכו את תחום גידולי שדה ותחום חקלאות אורגנית, ואגף הדרכה ומינהל. תחום נוסף הוא כלכלת הייצור העוסק בהפקת תחשיבי גידול וניתוח תמורות כלכליות בענפי החקלאות השונים.
בשנת 2008 הופק דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת ובו נקבע כי שירות ההדרכה והמקצוע זוכה למוניטין רבים מהארץ ומהעולם כולו בתרומתו לפיתוח ולייעול המשק החקלאי. טכנולוגיות ושיטות עבודה שפותחו בישראל נלמדות כיום בעולם הרחב ומוכח כי הן תורמות תרומה ניכרת לשיפור היכולות של המשק החקלאי העולמי.
 
מטרות-העל של שירות ההדרכה והמקצוע
 • מתן הדרכה מקצועית לחקלאים באיכות גבוהה ובזמן אמת בכדי לשפר את רמתו המקצועית והניהולית של החקלאי ולהבטחת יכולתו להתפרנס בכבוד ולחיות בסביבה איכותית.
 • דאגה לשימוש יעיל באמצעי הייצור העומדים לרשות החקלאות: קרקע, מים, עבודה והון.
 • קיום מאגר של ידע מקצועי בתחום החקלאות עבור משרד החקלאות ופיתוח הכפר ועבור משרדי הממשלה האחרים וגורמים נוספים, ציבוריים ופרטיים, הקשורים למגזר החקלאי.
 • יצירה, הפצה, והטמעה של ידע חדש וטכנולוגיות מתקדמות אצל החקלאים:
   • בהתאם לדרישות האיכות בייצור ובשיווק של התוצרת החקלאית.
   • בכפוף למדדי קיימות, תוך שמירה על משאבי הטבע, איכות הסביבה ושימור שטחים פתוחים.
 • העלאת מודעות הציבור לתרומת החקלאות למדינה, לנוף ולסביבה.
ההדרכה כמוצר ציבורי
לחקלאות תועלות ציבוריות מעבר להיותה גורם ייצור כלכלי מרכזי באזורי הפריפריה. הפעילות החקלאית מסייעת לתפוס ולשמור על קרקעות ושטחים פתוחים, מפחיתה את השימוש בחומרי הדברה, תורמת להפחתת פחמן דו-חמצני ולשימור הסביבה הירוקה, עושה שימוש במים שוליים ומסייעת בסילוק מי הקולחין, וכן משמרת היסטוריה ותרבות כפרית כחלק מהמסורת וההווי הישראלי. לפיכך, נחשבים תוצרי עבודתם של מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), בין השאר, כבעלי תועלות ציבוריות המחייבות מימון ותפעול ציבורי וממלכתי.
שירות ההדרכה והמקצוע מוביל את החקלאות למצפן ערכי, כלכלי וחברתי ולשיפור איכות החיים של אזרחי ישראל, תוך הבטחת המשך קיומה של החקלאות.
 
 
לוגו שה"מ
​ 

 

 

תכנית הדרכה לשנת 2021https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_cursim_2021.aspxתכנית הדרכה לשנת 2021שה"מ פועל לפתח ידע חדש ועדכני ולהנגישו כמענים ישימים לאתגרי החקלאות. אחד הערוצים המרכזיים שלנו להנגשת הידע שנצבר ומפותח הוא באמצעות קורסים בנושאים מגוונים, המוצגים במידעון הדרכות זה.
עלון ענף הפרחים מספר 27https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_27.aspxעלון ענף הפרחים מספר 27תחום פרחים בשה"מ שמח להגיש לכם את עלון ענף הפרחים מספר 27. עלון זה יוצא לקראת פסח, והנחיות הגידול המופיעות בו מתייחסות לתקופת האביב והקיץ.
קול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_hashkaya.aspxקול קורא להצעת הרצאות ביום העיון חידושים באביזרי השקיה ובבקרי השקיהתחום הנדסת הצומח בשירות ההדרכה והמקצוע עתיד לקיים בחודש אפריל יום עיון שבמהלכו יוצגו החידושים האחרונים בתחום אביזרי ההשקיה, בקרים ומחשבי ההשקיה.