פרסומים מקצועיים

 

 

איל פרנקאיל פרנקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_frank.aspx

18/12/2018
בקר
דפון

האמרה "הגמעה מוגברת בחלב - משמעה יותר חלב בתחלובה" צברה תאוצה בשנים האחרונות בקרב אנשי מקצוע בענף החלב בארץ ובחו"ל, ולפיה הגמעת עגלות יונקות בכמויות גדולות של חלב יביאו לשיפור בביצועי התחלובה הראשונה ואף בכלל התחלובות. הנושא שנוי במחלוקת, כשמחקרים אחדים נטען כי הגמעה מוגברת בתחליף חלב או בחלב מלא תביא לעלייה בייצור החלב של הפרה הבוגרת Soberon et al; 2013( (, ובמחקרים אחרים, לעומת את, לא נמצאה כל השפעה על היצרנות כתוצאה מה נה נוספת של חלב בתקופת הינקות עד הגמילה ); Morrison et al 2009; Kiezebrink et al; 2015 (. בניתוח מטא-אנליטי שנערך לאחרונה ( Gelsinger et al; 2016 ) נמצא כי תוספת המשקל היומית )תמ"י( עד הגמילה, ולא כמות צריכת החלב כשלעצמה, היוותה את הגורם המשפיע ביותר על ביצועי התחלובות העתידיות של הבקר. לרוב תמ"י עד גמילה עולה כתוצאה מהגדלת צריכת החלב, בעיקר כתוצאה מהנעכלות הגבוהה של החלב ותכולות המ ינים האיכותיים הקיימים בח לב בהשוואה למ וןיבש. עם את, תמ"י עד גמילה עשויה להיות מושפעת מגורמים רבים, למעט צריכת חלב, כגון: צריכת מ ון יבש, תחלואה, ממשק, גורמי עקה, סב יבת היונק ועוד. הטענה כי תמ"י עד גמילה היא מפתח ליצרנות עתידית, אינה מח קת את התפיסה כי ה נה מוגברת בחלב היא התורמת לשיפור ביצועיו העתידיים של היונק. במאמר ה מוצגים שני מחקרים שנערכו לאחרונה, העשויים לתרום להבנת הנושא.​