פרסומים מקצועיים

אורי ירמיהו

 

 

מולי זקסמולי זקסhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/moli_sacks.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx

03/12/2018
ירקות בשטחים פתוחים
דפון

הדפון מכיל המלצות לטיפול במחסורי מגנזיום בעגבניות.

לתשומת לב החקלאים - המים המותפלים אינם מכילים כלל מגנזיום, לעומת ריכוז מגנזיום של כ-20 ח"מ במי מקורות. לפיכך, חובה על החקלאים להוסיף מגנזיום למי ההשקיה. ​