פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
איתן רכטאיתן רכטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eitan_r.aspx

28/03/2019
הגנת הצומח
דפון

לפני כשנתיים נצפתה בצמחי חציל תופעה של סימני מוזאיקה ועיוותים בצימוח הצעיר. הדיווח הראשון הגיע מאזור נחלים
מחלקות של 'ד"ר חציל'. החשד הראשוני היה כי מדובר בהופעת נגיף חדש, אולם בבדיקות מעבדה לא נמצא כל נגיף
בצמחים שנדגמו. טיפולי גופרית גרמו לצמצום התופעה, ולכן עלה החשד לנוכחות אקריות. בצמחים, שהובאו למעבדה
לאנטומולוגיה בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, אכן נמצאה אקרית המשתייכת למשפחת אקריות העפצים
(Eriophyidae). במשך הזמן דווח על התופעה מכל אזורי הארץ ובכל המקומות הללו אובחנו הצמחים כנגועים באקריות
אלה. בשל אופי הנזק שמסבה אקרית זו לצמח, הוחלט לקרוא לה 'אקרית המוזאיקה של החציל'. האקרית טרם הוגדרה
באופן סופי.​