פרסומים מקצועיים

 

 

קליף להבקליף להבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/cliff_lahav.aspx
מיכאל נוימיכאל נויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michel_noy.aspx

08/09/2019
מטעים; מחוז גליל-גולן
דפון

בדפון זה מפורסמות המלצות להשקיה, לדישון, לטיפול בכילאט ברזל ולהדברת מזיקי המפתח, וביצוען בהקפדה וביעילות יתרמו להשגת יבולים טובים יותר בעתיד. ​