פרסומים מקצועיים

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

22/11/2016
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
ניסוי שדה
  
עצי רחוב ועצים במרחב העירוני מייצגים קבוצת צמחים המצויה בתנאי עקה בשל גורמים אובייקטיביים הקשורים לאקלים העירוני, תשתית הקרקע והמדרכה, העתקה בגיל בוגר ועוד. עצי רחוב מהווים את השלד העיקרי של העצים בעיר – "יער אורבני". תרומת עצי הרחוב לסביבה העירונית מקובלת בנושאים רבים – תרומה אקלימית, סביבתית ואקולוגית, אסטטית , אדריכלית, תרבותית והיסטורית, העלאת ערך הסביבה ועוד.
מדינת ישראל חתומה על מספר אמנות בינלאומיות אשר לעצי הרחוב ולעצים במיגזר העירוני משמעות רבה בפתרונם. אמנת המיגוון הביולוגי, האמנה להקטנת פליטות פחמן דו חמצני והקטנת ההתחממות הגלובלית. עצי העיר ככלל ועצי הרחוב בפרט יכולים לסייע לשלושת הנושאים הללו באופן משמעותי בנוסף לתרומתם הנוספת לאדם ולסביבה. מאחר ועצי הרחוב בישראל גדלים בתנאי עקה תרומתם למיגוון הנושאים קטנה. שיפור תנאי גידולם של עצי הרחוב אשר תביא להגדלת נופם ומצבם, והארכת חייהם תעלה באופן משמעותי את תרומתם לסביבה ולנוף.