פרסומים מקצועיים

ג'מאל מדלג'

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

09/01/2013
אגף ירקות; כלכלת הייצור
תחשיב

 

תחשיב בצל ירוק שטח פתוח ליצוא 2012