פרסומים מקצועיים

דובי וולפסון; יגאל סלונים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

08/09/2020
תחום פרחים
דפון

בטבלאות שלהלן מרוכזים הטיפולים ומפורטים בהן כל שלבי הטיפול והתמיסות, החל מהקטיף ועד המשלוח. 
שותפים לעבודה: יגאל סלונים, גדות אגרו, דובי וולפסון ויאיר נשרי.