פרסומים מקצועיים

 

 

רונזה אמארהרונזה אמארהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ronza_amara.aspx

26/07/2020
הנדסת הצומח וגנים בוטניים

גינון בר קיימא נועד לתת מענה על צורכי הדור הנוכחי, תוך צמצום הפגיעה במשאבים שיעמדו - לרשות הדורות הבאים. גן בר - קיימא הוא גן המקיים את עצמו לטווח ארוך במינימום התערבות ובפגיעה מזערית בסביבה, תוך התחשבות במטרות ובשימושים שלהם נועד. בגן מקיים נוצרת סביבה השומרת עם הזמן על איזון המערכת האקולוגית הכוללת את האדם, החי והצומח.
במטרה לבדוק את כדאיותם הכלכלית של תחזוקת הגנים בני קיימא, בוצעה בדיקה של עלות - תחזוקת גנים אלו לעומת גנים סטנדרטיים באותן ערים, אשר כללה חמישה מרכיבים שונים: טיוב קרקע, השקיה, גיזום שיחים, טיפול בעשבייה וטיפול במחלות ומזיקים; נבדקו עלויותיהם ואחוזי העלויות הללו מסך העלות של התחזוקה הכללית.​