פרסומים מקצועיים

 

 

יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx

01/07/2020
בקר
ניסוי שדה

​תכנון מנות ההזנה של הפרות בישראל מבוצע באופן כמעט גורף בעזרת תוכנות לתכנון לינארי. התכנון הלינארי פועל למציאת פונקציית מטרה יחידה - המנה הזולה ביותר, בהתאם לדרישות ולמגבלות אותן מציב התזונאי, למעשה בשיטת התכנון הלינארי ההתחשבות היחידה בדרישות בע"ח מתבצעת על-ידי התזונאי ואילו התוכנה פועלת לפי מגבלות מתמטיות בלבד. בניגוד לישראל, שיטת תכנון המנות הנפוצה בעולם מתבססת על מודל שפותח בראשית שנות ה 90 באוניברסיטת קורנול בארה"ב (CNCPS). מטרת מחקר זה הינה לבחון את התאמת מודל ה CNCPS למנות, המזונות והתנאים בישראל. המחקר בוצע על בסיס נתונים שנלקחו מהרפת הפרטנית בבית דגן. לצורך ביצוע הבחינה נלקחו נתונים משני ניסויים (שלוש מנות שונות) שבוצעו בין 2018 ל 2019 וסה"כ 98 תצפיות בודדות. לצורך הבדיקה אופיינו שני מרכיבים עיקריים: נתוני המזון ונתוני הפרות בהתאם לדרישות המודל. בבחינת כלל התצפיות, תנובת החלב הצפויה ע"פ הגורם המגביל בכל תצפית נמצא כי ביכולת המודל להסביר כמעט 53% מהשונות בתנובת החלב בין התצפיות (P-value<0.0001). כאשר בחנו עד כמה משפיע הדיוק בחיזוי צריכת המזון של המודל ביחס לצריכת המזון בפועל על שיעור ההתאמה בין תנובת החלב הצפויה לזו בפועל, מצאנו כי ההפרש בחיזוי צריכת המזון מסביר כמעט 60% מהשונות בשיעור ההתאמה בין תנובת החלב הצפויה לזו בפועל (P-value<0.0001). בעבודה זו מצאנו שכאשר השוונו את תנובת החלב הצפויה ע"פ הגורם המגביל לזו הצפויה המקדם של משוואת הרגרסיה הלינארית היה 0.91 שהינו ערך יחסית גבוה המלמד כי קיימת התאמה יחסית טובה של המודל לביצועי הפרות. יש חשיבות להמשיך לבחון את המודל בהשוואה למנות שונות ולשלוחות שונות בתנאי ישראל, וזאת כדי לאפשר את הטמעתו בישראל.