פרסומים מקצועיים

 

 

דוד בירןדוד בירןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_biran.aspx

25/11/2020
בקר
דפון
סיכומים כלכליים מקצועיים הם כלי ניהולי מהמעלה הראשונה, המחדדים את הקשר בין הפן המקצועי לפן הכלכלי ברפת הנבדקת, ובאמצעותם מתאפשרת השוואה לרפתות אחרות ולענף בכללותו. אחת המסקנות הגורפות העולות מהסיכומים הללו הינה כי נתוני יצרנות גבוהים אינם ערובה לתוצאות כלכליות טובות. לעלויות ייצור נמוכות, למשל, השפעה גבוהה יותר על רווחיות הרפת מאשר לגובה ההכנסות. מטבע הדברים, הדגש העיקרי מושם על סעיף ה"הוצאה על מזון", שכן זהו סעיף ההוצאה המשמעותי ביותר )כ-60% מסך ההוצאות(. אולם, גם לסעיף ה"הוצאה על חומרים ושירותים )חו"ש(" השפעה משמעותית על רווחיות הרפת, משום שהוא כולל בתוכו תת-סעיפים רבים, מגוונים ושונים בין הרפתות. מעבר לכך, גובה ההוצאות במרבית מתת-סעיפים אלו אינו משתנה באופן משמעותי בין השנים, ולכן חיסכון בסעיף זה ייוותר לאורך השנים.