פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי

 

 

מיכאל נוימיכאל נויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/michel_noy.aspx

30/09/2020
דפון

​ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בחצילים על-פי הרישוי שלהם בישראל.
ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלו עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת ביעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.
כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו הבלעדית.