פרסומים מקצועיים

 

 

אביב לויאביב לויhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/aviv_levy.aspx

09/09/2020
תחום פרחים
דפון

אור, מים, טמפרטורה, לחות יחסית, זמינות חומרי הזנה, סוג המצע ואוורור – כל אלה הם הגורמים המרכזיים המשפיעים על גידול הצמח, והם קשורים זה בזה, כך שדי בגורם אחד שלא יהיה זמין בצורה מספקת בכדי לפגוע בגידול הצמח כולו. במאמר הנוכחי אעסוק באור ובהשקיה בצמחי בית - שני תנאים החיוניים לגידול, אך באופן תדיר מעוררים קושי. האור והמים נחוצים לצמחים להטמעת סוכרים, ההכרחיים לקיומם; לשניהם נקבע טווח, המתאים לכל צמח, אשר מעליו או מתחתיו הוא עלול להיפגע; והם נשלטים לחלוטין על ידי המגדל. ​