פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג

 

 

05/05/2019
הדרים
דפון

​בדפון זה מוצגים הטיפולים המומלצים ליישום בפרדס במטרה לדלל חנטים, להגדיל את ממדי הפרי, להעלות את כמות היבול, לווסת את ההנבה ולהפחית את תופעות הקמטת והיסדקות הפרי. סוג מווסת הצמיחה, המינון, מועד היישום וכמות הטיפולים יותאמו לתוצאה הנדרשת בכל זן ובכל חלקה, כפי שמפורט בטבלה 3 שלהלן. התכשיר ייבחר על פי השפעותיו השונות של מווסת הצמיחה; כך לדוגמה, אם חלקת ה'נובה', שתוכנן לרססה להגדלת פרי, נוטה לסבול מקמטת, בוחרים מבין התכשירים להגדלת פרי את התכשיר המפחית גם קמטת.
ברשימת הטיפולים המומלצים לאותו זן מופיעים לעתים כמה תכשירים. יש לבחור בטיפול ובתכשיר המתאים להשגת ההשפעה המבוקשת.