פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx

21/09/2020
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים
דפון

ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בגזר על-פי הרישוי שלהם בישראל. ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלו עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת ביעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.
כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו הבלעדית.
ברשימה מפורטים עבור כל תכשיר , שמות היעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.​