פרסומים מקצועיים

 

 

הראל גרינבלטהראל גרינבלטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/harel_greenblatt.aspx

14/06/2020
מיכון וטכנולוגיה
מצגת

במצגת זו מרוכזים נתונים בדבר מספר הבקשות שהוגשו לוועדת גידולים חדשים במנהלת ההשקעות והבקשות שאושרו מדי שנה בין השנים 2019-2014, וכן תיאור קצר של כמה טכנולוגיות שזכו למענקים.
מנהלת ההשקעות היא הגוף האחראי ליישום המדיניות של משרד החקלאות בנושא מתן סיוע ויישום החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות התשמ"א 1980.
מטרת ועדת גידולים חדשים, הפועלת במנהלת, היא לבחון בקשות לטכנולוגיות ולזנים חדשים במטרה לעודד חדשנות וקדמה. ועדה זו מתכנסת אחת לרבעון.
צוות תחום מיכון וטכנולוגיה באגף ענפי שירות - שה"מ, שותף בצוות הוועדה, ועוסק בבדיקה ובאימות הטכנולוגיות שהוגשו לתמיכתה.​