פרסומים מקצועיים

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

22/11/2016
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
ניסוי שדה
 
סקר עצים בוגרים בישראל הנו המשך של סקר שבוצע עד שנת 2005. מטרת הסקר הינה לסקור את כל העצים בארץ הנמצאים בסביבה אורבנית וכפרית שגילם מוערך מעל כ-60 שנה. בסקר יבחנו העצים ומצבם כדי להעלות את המידע לוועדות תכנון ולסייע בכך בשימורם. בנוסף יבחן הצורך בשימור ושיקום העצים במטרה להאריך את חייהם ותרומתם לסביבה. המידע יועבר לרשויות המתאימות כדי לעודדם לטפל בעצים בסיוע של משרד החקלאות. תוצאה נוספת של הסקר הנו לימוד התאמתם של העצים השונים לשימושים אורבניים, וסביבתיים..