פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי

 

 

03/05/2020
הגנת הצומח; הדרים
דפון

​הנתונים המובאים ברשימה זו מבוססים על מירב הידע המצוי בידי משרד החקלאות, יצרני ומשווקי חומרי ההדברה ועל ניסיון עורכת הרשימה בתחום. מובהר כי מקור עיקרי למידע זה הינו "עקומות הדעיכה" אשר מכינים משווקי חומרי ההדברה בישראל על-פי פרוטוקול משרד החקלאות, כחלק מהליך רישוי תכשירי ההדברה. עקומות דעיכה אלו משקפות את תנאי האקלים והמיקרו-אקלים השוררים בחלקה בעת הריסוס, את שיטות היישום ואת מאפייני הדגימות הנלקחות ממנה. כמו כן, לעיתים לא קיים פרסום פומבי של עקומות דעיכה לגבי המו צר או הזן הקונקרטי או שלא קיימות עקומות דעיכה המציגות את ימי ההמתנה הדרושים לשם עמידה בתקינה הזרה. לפיכך, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאלה המצוינות בעקומות הדעיכה שפורסמו. בהתאם, יש לקחת בחשבון כי במקרים מסוימים הנתונים המובאים ברשימה זו אינם בגדר נתון חד משמעי וכי בפועל, התנהגות תכשירי ההדברה עשויה לסטות מהמודל המוצג בעקומת הדעיכה עקב שוני בתנאים הנ"ל. כמו-כן, מובהר כי גם לשיטות היישום הנהוגות ע"י המגדל עשויות להיות השפעות בלתי ניתנות לחיזוי מראש על התנהגות התכשירים. על-כן, אחריותה של עורכת רשימה זו אינה מכסה כל נזק שהוא, ישיר או עקיף שעשוי להיגרם כתוצאה מהמלצותיה למעט נזק בגין רשלנות רבתי.
עורכת הרשימה: מיכל מזעקי, בשיתוף המדריכים: יוסי גרינברג, דניאל קלוסקי, שוקי קנוניץ' וניצן רוטמן.