פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx

03/07/2019
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים
דפון

רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בעגבניות לשוק מקומי. נתוני התכשירים נלקחו ממאגר המידע של השירותים להגנת הצומח. הכתוב בדפון  זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.
ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין או בשילוב, עם תכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במילים או במספרים, במיון לפיIRAC  ו- FRAC ( Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee – ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי הבומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה. תכשירים מקב' הפירתרואידים, לאנט ודומיו וקונפידור ודומיו הוצאו מהרשימות בגלל השפעתם ארוכת הטווח על דבורי הבובמוס. כל קוטלי המחלות (למעט דלסן) מתאימים לשימוש בהדברה משולבת. קוטלי המזיקים המודגשים בירוק ניתנים לשימוש ללא הגבלה בעת שימוש באקריות טורפות בגידול. נתונים אלו נלקחו מחברת ביו בי.

(לידיעתכם, בקובץ הקודם נפלו מספר טעויות. מצ"ב קובץ מעודכן)