פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שלי גנץשלי גנץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/sheli_gants.aspx

12/11/2020
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים
דפון

רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בעגבניות לשוק מקומי. נתוני התכשירים נלקחו ממאגר המידע של השירותים להגנת הצומח וביקורת. הכתוב בדפון  זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.
ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה, מומלץ לרסס לסירוגין או בשילוב, עם תכשירים מקבוצות פעילות שונות. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במילים או במספרים, במיון לפיIRAC  ו- FRAC ( Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee – ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).
לפני כל שימוש בתכשיר הדברה יש לברר את התאמתו לדבורי הבומבוס לפי הנחיות נותני שרותי ההאבקה. תכשירים מקב' הפירתרואידים, לאנט ודומיו וקונפידור ודומיו הוצאו מהרשימות בגלל השפעתם ארוכת הטווח על דבורי הבובמוס. במשקים הפועלים בממשק הדברה משולבת (IPM) ייעשה שימוש בתכשירים בהתאם להשפעתם על האקרית הטורפת pytoseiulus persimilis (האויב הטבעי העיקרי המפוזר בגידול. רוב קוטלי המחלות מתאימים לממשק הדברה משולבת, למעט תכשירים המכילים מנקוזב שפוגעים בהטלה של אקריות טורפות ומסומנים באדום. נתוני התאמת התכשירים למערך הדברה משולבת נלקחו מחברת ביו בי, שדה אליהו (באדיבות משה כהן).