פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
דוד סילברמןדוד סילברמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_silverman.aspx

18/09/2019
הגנת הצומח; ירקות בשטחים פתוחים
דפון

רשימת תכשירי ההדברה לשימוש בתפוחי אדמה לשוק מקומי וליצוא. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית. הנתונים לשוק מקומי, נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח ושירותי הביקורת".
השאריות המותרות ליצוא נלקחו ממאגרי המידע של האיחוד האירופי ובהתאם להסכמים הבינלאומיים הקיימים עם רוסיה. יובהר, כי רשימה זו מתייחסת לדרישות מדינות היעד, וייתכנו דרישות נוספות ומחמירות יותר מצד הלקוחות בכל מדינה. רשימה זו נכונה רק לתאריך בו פורסמה, ובאחריות המגדלים להתעדכן באופן שוטף ועצמאי בדרישות מדינות היעד ובדרישות הלקוחות באמצעות חברת היצוא שבאמצעותה המגדלים מייצאים.
ימי ההמתנה המצוינים בטבלה מיועדים לשוק מקומי בלבד. לגבי השימוש בתכשירים השונים ליצוא, יש להתייחס לרמת השארית המותרת באירופה וברוסיה בהשוואה לזו המותרת בישראל, ולפעול בהתאם לכך. כאשר השארית המותרת לייצוא מחמירה יותר מהשארית המותרת בישראל, יש לנהוג משנה זהירות בתוצרת מיוצאת בכל הנוגע לימי ההמתנה. תכשירים בהם מופיעה כוכבית ליד השארית המותרת משמעותה שאסור שימצאו שאריות מהתכשיר בתוצרת הנשלחת ליצוא. במספר חומרים גנריים, בהם השארית המותרת באירופה מחמירה יותר מזו שבישראל, מצוינים בהערות (המסומנות ב ^) מספר הימים שלאחריהם החומר אינו מזוהה בתוצרת. נתונים אלו מבוססים על ניסויי שדה שנערכו ע"י חברות הכימיקלים והוכנסו לרשימה על מנת לאפשר למגדלים לקבל החלטה מושכלת שלא בגדר המלצה.
ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים, מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC  ו- FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).​