פרסומים מקצועיים

 

 

ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx

18/07/2019
כלכלת הייצור; ירקות בשטחים פתוחים
תחשיב

​טבלת סיכום: תחשיב אספרגוס - שנים ג'-ד' בש"ח לדונם.