פרסומים מקצועיים

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx

27/12/2015
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב

 

טבלת סיכום: תחשיב כרם יין - יין ייחודי בש"ח לדונם