פרסומים מקצועיים

דורית כבביה לנדאו

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
סמיר קעדאןסמיר קעדאןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/samir_kahadan.aspx

28/03/2018
צאן
תחשיב
עבודה זו כוללת תחשיב ובדיקת כדאיות לעדר כבשים לבשר של 500 ראש. העבודה נועדה להוות מקור מידע מעודכן וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף. טכנולוגיות הגידול, שיטות הגידול, וכמויות התשומות השונות הוגדרו על ידי מדריכי שה"מ. נתונים אלה מבוססים על מיטב הידע של המדריכים. עם זאת, חשוב לציין, שכל חקלאי יכול להשיג במשקו תוצאות שונות מאלה המופיעות בתחשיבים, הכול בהתאם לתנאיו המיוחדים. אי לכך לפני הסקת מסקנות מומלץ להתאים את התחשיבים לתנאים המיוחדים של כל מגדל.