אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

 

 

 

אגף אגרו-אקולוגיה וגידולי שדה כולל את תחום אגרו-אקולוגיה ותחום גידולי השדה והפלחה.
אגרו-אקולוגיה (ממשק חקלאות וסביבה) - החקלאות, מעצם היותה מערכת ייצור  ביולוגית ומבוססת על תשומות משאבי טבע וסביבה,  מהווה רכיב חשוב ומובנה של הסביבה (אקולוגיה) בה אנו חיים ופועלים. יחסי הגומלין וההשלכות על ובין החקלאות לסביבה הינם רב-כיווניים.
 
תחום אגרו-אקולוגיה הינו תחום העוסק בכל הקשור בנקודות ההשקה שבין החקלאות, הסביבה ומשאבי טבע ואמור הן לקדם פיתוח מקצועי של חקלאות בת קיימא והן להטמיע נושא זה בכל יחידות המשרד על רמותיו השונות כמו גם לשמש כתובת מקצועית להנהלת המשרד ויחידותיו השונות. מאחר ובכל הפעילות החקלאית קיימות נקודות השקה שכאלו, מדובר בתחום המאופיין בעבודה בינתחומית, רוחבית ובין-יחידתית במשרד החקלאות, ועם משרדי ממשלה שונים, ארגונים מקומיים ובינלאומיים, אקדמיה ומו"פ, מוסדות ובעלי עניין נוספים. הפעילות המקצועית בתחום זה שונה באופייה משאר התחומים מאחר ומבוססת על פעילות מקצועית רוחבית (ולא אנכית), בין-יחידתית, בין-משרדית ובין-ארגונית. קהל היעד הישיר אינו רק המגדל/חקלאי, ולכן הדגש בתחום זה אינו על הדרכת חקלאים פרטנית.  הפעילות כוללת, בו-זמנית, הן פעילות תגובה ומתן מענה לנושאים שנדרשים אליהם מהנהלת המשרד ויחידותיו והן פעילות מתוכננת ויזומה לשם קידום נושאים ייעודיים, כמו גם פעילות בינלאומית.
 
גידולי השדה והפלחה, המשתרעים על פני יותר ממחצית משטחי החקלאות הצמחית בישראל, מהווים, בנוסף לשטחי המרעה, את עיקר השטחים הפתוחים בחקלאות ישראל.  ענף גידולי השדה והפלחה כולל פלחה חורפית (חיטה לגרגרים ומספוא, קטניות למספוא), פלחה קיצית (חימצה, חמניות ואבטיח לגרעינים), מספוא קיצי (תירס, דגני קיץ למספוא) וכותנה. הענף הינו אקסטנסיבי בהשוואה לשאר ענפי הצומח האינטנסיביים ומהווה את השטח העיקרי והדומיננטי המאפשר מיחזור בחקלאות (כענף צמחי המושקה במי קולחים מטוהרים וכקולטן מרכזי של זבל ממשק החי וקומפוסט בוצות שפכים עירוניים). מאפייני הפעילות בתחום זה מתבטאים בהתמחות והתמקדות בגידול/ים על היבטיו/הם השונים (מקצועי, כלכלי, שיווקי וכו').
 
יעדי האגף
אגרו-אקולוגיה
• יעד מקצועי מרכזי - קידום חקלאות בת קיימא (הכוללת היבטים ביו-פיסיים, כלכליים וחברתיים), בשילוב שימוש מושכל במשאבי הטבע והסביבה, ותוך כדי הסתגלות והערכות לתנאי סביבה משתנים.
 
גידולי שדה ופלחה
• יעד כללי ומרכזי – קידום והרחבה של גידולי שדה ופלחה בהתבסס על שילוב פיתוח מקצועי/כלכלי ענפי מחד ובניית יכולות של החקלאים וטיפוח דור המשך מאידך. יעד זה כולל הרחבת סל הגידולים במחזור, הקטנת תשומות והגדלת רווחיות תוך שילוב ואימוץ ממשקים בני קיימא וידידותיים לסביבה (שימור קרקע, ייעול שימוש במים מושבים, בדשן ובחומרי הדברה, קליטה ומיחזור תוספים אורגניים לקרקע ועוד).
 
כח אדם
האגף מונה 11 עובדים, בשני התחומים.
אגף אגרואקולוגיה וגד"ש

 

 

סרטוני וידאו מכנס מיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבהשירות ההדרכה והמקצועאגרואקולוגיה;אגף אגרואקולוגיה וגד"שhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Video_clips_from_cenes_artzi_regional_projects_2017.aspxסרטוני וידאו מכנס מיזמים אזוריים בנושא חקלאות וסביבה24/10/2017 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1408
השפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותושירות ההדרכה והמקצוע;מידע לחקלאיאגף אגרואקולוגיה וגד"שhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mimshak_yediduti_al_migvan_haminim.aspxהשפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותו17/02/2015 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca651
הדברת קימחון בחמניות, חוות עדן 2008שירות ההדרכה והמקצועגידולי שדה;אגף אגרואקולוגיה וגד"שhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/adbarat_cimhon_hamanyot_2008.aspxהדברת קימחון בחמניות, חוות עדן 200814/04/2013 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca16

 

 

 

 

לוינגרט אייצ'יצ'יי ענתלוינגרט אייצ'יצ'יי ענת{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466727ענת לוינגרט אייצ'יצ'יימנהלת אגף א'(אגרואקולוגיה וגידולי שדה)03-9485321anatlw@shaham.moag.gov.il
בדוח בת שבעבדוח בת שבע{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466899בת שבע בדוחמרכז הדרכה בכיר (צומח)03-9485919batsheva@moag.gov.il
מלכה הילהמלכה הילה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466783מלכה הילהרכזת לשכה ב'03-9485321hilmal@shaham.moag.gov.il